Verktøykasse mot rasisme

Endelig skjer det mye bra når det gjelder å utvikle ressurser som bidrar til å forebygge rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Jeg har derfor laget en oversikt over aktuelle ressurser for deg som ønsker å gjøre noe med saken, enten i ditt privatliv, på arbeidsplassen eller bistå noen som ønsker å melde ifra om rasisme og diskriminering. Alle ressursene er gratis.

Kunnskapsportal om likestilling og levekår blant samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn

I Norge har det de siste tiårene vært lite forskning som handler direkte om rasisme. Den forskningen som har vært har særlig dreid seg om majoritetssamfunnets holdninger og minoriteters erfaringer med diskriminering. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har samlet all relevant forskning i en kunnskapsportal som presenterer tall og fakta om likestilling og levekårssituasjonen for samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn. I portalen peker direktoratet også på områder der vi mangler forskning og den har en god oversikt over definisjoner av sentrale begreper på rasismeområdet.

Arbeidsplassen

Alle arbeidsgivere i Norge har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Bufdir har laget en veileder for offentlig- og private virksomheter om hvordan de kan jobbe aktivt, målrettet og planmessig med likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen.

Skolen

Alle barn og unge skal oppleve trygghet i sine liv, og skolen spiller en viktig rolle for å få dette til. Dembra (som står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) er et nasjonalt tilbud for skoler om kompetanseheving i arbeidet med å forebygge ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Dembra har en tydelig forankring i skolene, og tiltaket bidrar til at skolen som helhet arbeider systematisk med forebygging og håndtering av rasisme og diskriminering. Tilbudet er rettet mot skoler og lærerutdanninger i Norge.

Minotenk har nylig gitt ut en håndbok mot rasisme som er rettet mot lærere og elever fra ungdomsskolen. Boken kan lastes ned gratis og skoler kan bestille gratiseksemplarer.

I tillegg til Dembra og Minotenks håndbok så finnes det mange gode tiltak som er rettet mot skoleelever og andre som jobber i skolen og som bidrar til kunnskap om rasisme og diskriminering. Eksempler på tiltak er de jødiske og samiske veiviserordningene, Dialogpilotene, kurskonseptet Flexid og etablering av et kunnskaps- og minnesenter i regi av Stiftelsen 10. august.

Det finnes også andre initiativer som ikke er listet opp her, og vi skal heller ikke se bort fra den viktige rollen som enkeltlærere og enkelte skoleledere har i arbeidet mot rasisme og diskriminering.

Offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig med å fremme likestilling og forebygge diskriminering i alle aktiviteter av den offentlige myndighetens virksomhet. For meg som borger innebærer det at tjenestene jeg mottar fra helsevesenet, fra barnehagen eller fra NAV skal være frie fra diskriminering og imøtekomme mitt behov. Bufdir har laget en veileder for hvordan offentlige myndigheter kan jobbe med dette.

Tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Bufdir har lansert en ny tilskuddsordning som har som mål å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Kommuner, frivillige organisasjoner og tros- og livssynsamfunn kan årlig søke om midler til tiltak for å forebygge og bekjempe negative holdninger og bidra til dialog.

Meld i fra om rasisme, diskriminering og trakassering

Har du opplevd rasisme, diskriminering eller trakassering er det viktig at du melder ifra.

Rasisme kan meldes til politiet

På nettsiden hatytringer.no finner du informasjon om hva hatytringer og hva du kan gjøre dersom du blir utsatt for rasistisk hat.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir råd og veiledning på telefon og har sider som inneholder informasjon om hva man kan gjøre dersom du opplever diskriminering og trakassering.

DiMe (Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken) er en lavterskel rettshjelptiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning og bistand i rasisme- og diskrimineringssaker. 

Hos Antirasistisk Senter går det an å melde fra om rasisme.

Vi er mange som vil stå opp mot rasisme og diskriminering. Jeg har presentert en knippe av ressurser som kan være til hjelp slik at du slipper å stå alene i kampen. Sammen er vi sterke!

Hovedbilde: Arthur Edelmans i Unsplash

Om forfatteren

Gada Azam

Gada Azam

Statsviter, aktivist og tillitsvalgt med forkjærlighet for planter. Brenner for likestilling i alle former og en fri verden for alle. Smilet og latteren sitter løst og jeg koser meg med å drive mittpalestina på Instagram og lage webinarer om palestinsk mat.

Visit Website

Comments are closed.