Ulikestilling i helsevesenet

I disse dager starter mange håpefulle studenter på sine utdanningsløp. Som sykepleier må jeg si meg utrolig stolt over søkermassen til bachelorstudiet. Faget og yrket trenger dyktige, engasjerte og kvalifiserte studenter som er interessert i å bidra til at pasienter, brukere og klienter får sykepleiefaglig hjelp av høyeste kvalitet. En økning på 17 prosent siden 2014, og over 12.000 studenter som hadde sykepleierutdanningen som sitt førstevalg vitner om at vi er på vei i riktig retning.

Det snakkes og skrives mye om den forestående sykepleiemangelen, og allerede nå hører vi om sykepleiestillinger med ingen eller få søkere, sykepleiervakter som blir dekket opp av mindre kvalifisert personell eller i verste fall ikke dekkes i det hele tatt, og grupper av spesialsykepleiere med så høyt aldersgjennomsnitt at dagens utdanningsrate ikke klarer å dekke opp behovet som kommer i fremtiden. At søkertallene øker betyr at flere har fått opp øynene for utfordringene helsevesenet vil møte, og føler ansvar for å bidra til å opprettholde en god velferdsstat med høy kvalitet i sykepleietjenesten.

Hvor blir det av mennene?

Men et spørsmål må jeg stille; Hvor blir det av de menn som søker opptak til sykepleiestudiet? I følge tall fra Samordna opptak er mellom 10 og 15 prosent av søkerne til sykepleierutdanningen menn. Høgskolen i Oslo har opp mot 25 prosent mannlige søkere til utdanningen som ligger i Pilestredet, men skiller seg dessverre ut fra andre store studiesteder i Norge. Ser man på kjønnsfordelingen på tildelt studieplass er mennene enda dårligere representert.

Det er et faktum at sykepleieyrket er kvinnedominert, rundt 90 prosent av alle sykepleierne er kvinner. Norge må kunne sies å være et av de mest likestilte landene i verden, men likevel ser man store kjønnsmessige forskjeller innenfor ulike fagområder, og flere av de tradisjonelle kvinne- og mannsdominerte yrkene er fortsatt preget av svært skjev kjønnsbalanse. Når undersøkelser viser at jevn kjønnsbalanse bidrar til godt arbeidsmiljø og økt trivsel på jobb undrer man seg over at det ikke gjøres mer for å øke andelen mannlige sykepleiere.

Om det finnes gode svar på hvorfor menn er underrepresentert vet jeg ikke, men jeg har noen teorier. De åpenlyse temaene vil selvfølgelig være lønnsvilkår, muligheten for fullstilling og arbeidstidsordninger. Sykepleiere jobber ofte deltid og mye ubekvemt. Det kan diskuteres hvor god lønnskompensasjonen er. I tillegg kommer ansvaret sykepleieren faktisk har og tar i løpet av sin arbeidshverdag, men for meg fremstår ikke menn generelt som ansvarsfraskrivere, snarere tvert i mot. Så det som da undrer meg er om menn, og generelt alle som ikke er sykepleiere, faktisk vet hva sykepleie innebærer.

Underkommunisert faglighet

Vi beskrives ofte som engler i hvitt, som omsorgsfulle hjelpere med varme hender og de som er til stede og passer på. Gang på gang blir sykepleieyrket kåret til en av de mest meningsfulle og viktige jobbene man kan ha, men vet “mannen i gata” om alt en sykepleier gjør og ser i møte med pasientene sine? At kunnskapen sykepleieren sitter med på kort tid kan fortelle mye om pasientens tilstand? At minimum tre års utdannelse setter sykepleieren i stand til å redde liv på bakgrunn av sine faglige kvalifikasjoner?

Jevn kjønnsbalanse på arbeidsplassen bidrar til økt trivsel og bedre arbeidsmiljø

Sykepleiere er ikke flink nok til å formidle all den kunnskapen vi tilegner oss gjennom utdannelsen, og det får meg til å lure på om det er grunnen til at ikke flere menn søker sykepleierutdanning. For kunnskapen til en sykepleier er bred og mulighetene er mange innenfor sykepleiefaget, fra generalisten til spesialister på smale felt. Bruk av høyteknisk medisinsk utstyr, dosering av medisiner, blodprøver, avanserte sårstell, overvåkning, eksponeringsterapi, observasjoner som kan avdekke potensielt livstruende tilstander– man skulle tro at flere menn hadde interesse for dette.

Poeng for likestilling

Et tiltak som ennå ikke har vært forsøkt er kjønnspoeng for menn som søker sykepleierutdanning. Dette har vært forsøkt for kvinnelige studenter på tekniske utdanninger – med hell, og jeg synes derfor det er legitimt å vurdere om dette kan være en løsning for å få flere menn inn i yrket. Så lenge kvalifikasjonene for øvrig er oppfylt må kjønnspoeng kunne diskuteres som en løsning, og dette er jeg ikke alene om å mene. Studentorganisasjonen til Norsk sykepleierforbund, psykologistudentene og legestudentene har alle etterlyst muligheten for å ta i bruk kjønnspoeng for å rekruttere flere menn. I dag får kvinner kjønnspoeng til rundt 70 ulike studier, særlig innenfor teknikk og realfag, mens menn tilbys kjønnspoeng til to – veterinær- og dyrepleierutdanning. NOU 2012:15 Politikk for likestilling tar også til ordet for bruk av kjønnspoeng til særlig skjevfordelte studier, sykepleierutdanningen er nevnt som et eksempel. Kostnadsrammen ved å innføre kvotering konkluderes til å være minimal, og det er gjort flere utregninger som viser at karaktersnittet for inntak ikke vil synke så mye at man kan snakke om forringede kvalifikasjoner hos studentene.

Jeg har tro på at en større andel menn i sykepleieryrket kan bidra til å løfte faget ytterligere, samt bidra til fremming av likestillingen i arbeidslivet. Som nevnt tyder undersøkelser på at jevn kjønnsbalanse på arbeidsplassen bidrar til økt trivsel og bedre arbeidsmiljø, i tillegg tror jeg sykepleiestokken er tjent med å representere befolkningen for øvrig. Jeg håper kampanjer som «Mann kan bli sykepleier» kan bidra til at flere får øynene opp for sykepleiefaget og de fantastiske utfordringene og mulighetene man faktisk møter – og at det på sikt kan bety enda bedre pasientbehandling.

 

Gjesteblogger May Kristin Pedersen er samfunnsengasjert feminist, psykiatrisk sykepleier og hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

 

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

3 Comments

 1. Jonas 15/08/2015

  Definisjon på likestilling:

  “Likestilling, at alle personer skal ha likerettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.”

  At ikke alle yrker er likt representert mellom 2 kjønn betyr ikke at det ikke er likestilling i samfunnet. Alle menn som vil, kan søke seg inn på et bachelorstudium i sykepleie.

  Det virker som om feminister ikke helt har forstått betydningen av likestilling.

  Forøvrig, synes jeg er det er merkelig at feminister ikke bare kan anerkjenne at menn og kvinner gjerne har forskjellige interesser og hva de synes er kult, liker å drive med osv.

  Det betyr ikke at det ikke er likestilling i samfunnet.

  Dersom en mann ikke hadde LOV til å gå sykepleien, hadde poenget ditt vært legitimt – men slik er det ikke.

  Forøvrig hadde jeg som mann vært betenkelig med å velge en utdanning der selveste lederen i Norsk Sykepleierforbund går for å være feminist, og jeg tviler på at jeg er alene om det.

 2. Tosh83 16/08/2015

  Denne burde vært skrevet for 15 år siden. Grunnen til at den ikke ble det var tesene om kvinners disfavør. Arbeidet gjennom disse årene har vært en real oppvisning i “ulikestilling”. I utdanningsløpene, som nevnt, er det tragikomisk. 2 år tilbake var det kjønnspoeng for kvinner ved 144 studier, de 2 nevnte for menn, mens kvinner utgjorde 60% av alle studenter.

  Teoriene var feil da, og de er også feil nå.

  Nå er tiden for å diskutere økende barnløshet(snart 1 av 3 menn), mannens posisjon som forelder(80% av barnefordelingssaker i favør av kvinner), den høye selvmordsraten blant menn(opptil 3ggr så høy i flere aldersgrupper). Men de diskusjonene kommer vel om 15 år.

  En teori av meg: Menn velger ikke sykepleier i frykt av å falle etter i statusjaget.

 3. Hei!

  For å få flere mannlige sykepleiere er det helt nødvendig at menn i yrket snakker positivt om yrket sitt til andre menn. Det vil vekke interessen, tenker jeg. Tause mannlige sykepleiere rekrutterer ingen.

  Når en fjerdedel av søkerne til studiet ved Høgskolen i Oslo er menn ser jeg det som naturlig å lage en undersøkelse der mennene spørres om hva som fikk de til å velge studiet og flere andre ting. Kunnskap fra disse kan gi verdifull informasjon til ledelsen, som kan brukes i rekrutteringsprosessene.

  Jeg synes det blir feil å gi ekstrapoeng for kjønn med mindre slike andre tiltak er testet ut. Kjønn kan være en “egenskap”, men ikke alene.

  Jeg er ikke bekymret for likestillingen i sykepleieyrket hvis den spiller ut fra et prinsipp om en bedre kjønnsbalanse. Det viktige her er at pasienten skal møte ulike mennesker fordi sykepleiere ikke er fagroboter, men ulike fordi vi har ulik bakgrunn. Kjønn teller her. Jeg tror mannlige pasienter ofte kan føle større trygghet i møte med en mannlig pleier enn i møte med en kvinnelig pleier.