Styrk sexkjøpsloven!

I det siste har jeg blitt spurt om hvorfor jeg som feminist er en forkjemper av sexkjøpsloven og hallikparagrafen, når jeg står for kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Jeg har blitt spurt om ikke jeg synes at mine meninger er selvmotsigende. Bør ikke sexkjøp legaliseres istedenfor? Svaret mitt er: NEI! Retten å bestemme over egen kropp og det å selge sin kropp er ikke samme sak, og legalisering styrker ikke kvinner i prostitusjon. Vi må heller styrke sexkjøpsloven.

11005559_10152656775770950_1563763318_n-2

Dominerende normer og regler

Hvilke prinsipper, dominerende normer og regler vi har i samfunnet vårt, er avhengig av hva vi synes tar vare på menneskeverdet, og hva vi synes skader menneskeverdet. For eksempel mener jeg at ytringsfrihet, trosfrihet, autonomi og utjevning av sosiale forskjeller vil alle være med på å styrke menneskets verdighet og integritet, mens omsorgssvikt, rusmisbruk, vold og lignende kan være skadelige for mennesket. Det finnes utsatte grupper som er samfunnets ansvar å ta vare på. Hvordan samfunnet velger å reparere skadene kan variere.

Kvinnebevegelsen har vært et resultat av undertrykking og samfunnets hensynsløshet mot kvinner både når det gjelder dominerende normer og hva som skal stå i lovverket. Kvinnebevegelsen har fremmet kvinners stemme i kulturelle, sivile, økonomiske, sosiale og politiske spørsmål og har kjempet for at samfunnet skal omdefinere og forandre på dominerende normer og regler. Her er det ikke snakk om én kvinne eller en gruppe med kvinner, men en historisk bevegelse.

I Norge i dag er kvinners frihet, selvstendighet og selvbestemmelse i større grad akseptert som verdier mens prostitusjon blir uten tvil sett på som skadelig. Sexkjøpsloven og hallikparagrafen er samfunnets svar på kvinnekampens definisjoner av hva som skal være dominerende normer og regler og hva som er sosialt akseptert eller ikke akseptert.

Prostitusjon er et samfunnsproblem. Det er en samfunnsskade. Det er tap av menneskeverdet som følge av krig og fattigdom, vold og rus og mangel på støtte og lite tilgang til samfunnets goder og ressurser. Prostitusjon i seg selv er vold mot kvinner, og er ikke en berikelse, noe bra eller noe vi må ha. Prostitusjon er ikke et yrke – det kan heller sammenlignes med det å selge sine nyrer for penger. Samfunnet verken trenger eller får noe nyttig ut av det. Sexkjøpsloven fordømmer ikke kvinner som er prostituerte, men anerkjenner deres livssituasjon og forutsetninger. Det er nettopp derfor jeg er forkjemper av denne loven.

 

Erfaringer fra andre land

Jeg har hørt på mange argumenter fra de som er for legalisering av prostitusjon. Deres argumenter er blant annet at legalisering vil gjøre forholdene bedre for kvinner i prostitusjon. Enkelte hevder at det finnes mange kvinner som har valgt dette selv, som for eksempel ressurssterke Hege Grostad som glamoriserer det å være prostituert. Jeg kaller Grostad ressurssterk fordi hun ikke er avhengig av å selge sin kropp for å klare seg. Hun har både nettverk og utdannelse men velger å benytte seg av det som samfunnet definerer som skadelig.

Kvinner som Hege Grostad vil legalisere prostitusjon til sin fordel og på bekostning av sårbare kvinner i prostitusjon, altså majoriteten av dem. Det finnes også mennesker som ikke er prostituerte selv, men som er forkjempere av legalisering. Jeg kan ikke forstå hvorfor, når jeg ser på erfaringer med legalisering fra andre land.

11004760_10152656760150950_1902287599_n

Erfaringer fra Tyskland, Nederland og Australia viser at ca. 80% av prostitusjon er illegal også etter legalisering. I Tyskland, fem år etter legalisering, viser en offentlig utredning at prostitusjon økte og at bare 1% av de prostituerte registrerte seg. 80% prosent av kvinnene i bordellene i Nederland er ofre for menneskehandel. I Australia økte antall bordeller kraftig og for hvert bordell som er legalt finnes det tre illegale. 80% av kvinner i prostitusjon blir utsatt for vold fra halliker og kunder viser undersøkelser fra fem land foretatt av Coalition Against Trafficking in Women (CATW) og volden gjelder like mye kvinner i hjemlig prostitusjon som ofre for menneskehandel. Mye av denne informasjonen finner du i heftet utgitt av Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner.

Legalisering vil verken føre til mer kontroll over menneskehandel eller bedre forhold for kvinner som er prostituerte. Det vil bare åpne dørene for mer prostitusjon og føre til mer profitt for bakmenn og menneskehandlere. Legalisering er normalisering av sexkjøp og er ansvarsfraskrivelse fra samfunnets side.

 

Hva er målet?

Det finnes mennesker som har gitt opp kampen fordi den er vanskelig å vinne. Mennesker som forteller seg selv og andre at prostitusjon finnes uansett og at vi må være realistiske. Det å være realistisk innebærer å vurdere sine evner opp mot virkeligheten og å underkaste seg når virkeligheten virker uoverkommelig. Samfunnets ansvar er ikke å underkaste seg. Samfunnets ansvar er å ta vare på menneskeverdet.

Jeg synes vi skal lytte til kvinner som har vært utsatt for prostitusjon og har delt sine erfaringer og synspunkter med oss. Kvinner som har følt prostitusjon på kroppen og støtter sexkjøpsloven fordi denne loven definerer prostitusjon som misbruk og mishandling av kvinner. Deres erfaringer må brukes i kamp mot prostitusjon. Eksempler på dette finner du på her.

Vi må spørre oss hva vi kan gjøre for å øke kunnskapet i samfunnet og for å forbedre situasjonen for mennesker som er utsatt for prostitusjon. Da jeg gikk på skole, var prostitusjon aldri nevnt. Holdningsskapende arbeid må starte tidlig og ungdom må lære om dette på skolene. Seksualundervisning, samfunnsfag og etikk kan alle være fagområder som kan belyse prostitusjon som tema.

Samfunnet må bruke mer ressurser og det må være tettere samarbeid mellom kommunene og politiet og instanser som arbeider med dette. Utvikling av kompetansesentre, tilbud om norskopplæring og utdanning, medisinsk oppfølging, bolig, arbeid og bedre asylpolitikk er alle tiltak som kan settes i gang eller styrkes. Målet vårt er ikke å hjelpe flest mulig inn i prostitusjon eller bevare prostitusjon. Målet er å hjelpe kvinner ut av prostitusjon. Så la oss ikke glamorisere prostitusjon eller gi opp kampen.

Det er ikke slik at samfunnet har prøvd alle mulige løsninger og alt har vært mislykket. Jeg er ikke klar for konklusjon. Kampen mot prostitusjon er ikke klar for konklusjon. Vi er i begynnelsen av denne kampen. Sexkjøpsloven er bare starten. Denne loven er mye yngre enn prostitusjonens historie. La oss kjempe videre og styrke sexkjøpsloven. Fremtiden er også en del av historien.

Bilde: Red Light Society

Bilde: The Girls of Moorhouse

Om forfatteren

Sheida Sangtarash

Sheida Sangtarash

1.vara til Stortinget for Akershus SV. Utdannet barnehagelærer med master i spesialpedagogikk.

Visit Website

Comments are closed.