Politikk for likestilling

Frøydis Sund gjesteblogger:

Vi har ikke kommet for langt med likestillinga her i landet, vi har kommet for kort. Det er den tydelige konklusjonen i NOU 2012:15  Politikk for likestilling.

Den 25. september ble en viktig norsk offentlig utredning, nemlig NOU 2012:15 Politikk for likestilling, overlevert til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Stortingsmeldinga som skal følge opp utredninga er venta våren 2013.

Utredninga viser at vi ikke har kommet for langt med likestillinga her i landet, slik som noen hevder, vi har kommet for kort. Vi er ikke fullt og helt likestilt i landet. Det er behov for systematisk og kontinuerlig jobbing gjennom flere år og gjennom ulike program, bl.a. program for likestilling i pedagogikk, for bredde i folkestyre og mot seksuell trakassering i ungdomsmiljø. Først da får vi et reelt folkestyre, vi får valgfrihet, vi får fordeling og får ivaretatt sårbarhet, som Likestillingsutvalget har valgt som sine fire innsatsområder. Med SVs øyne er dette gode innsatsområder for likestillinga, men også for samfunnsutviklinga for øvrig.

Anbefalingene knyttet til valgfrihet dreier seg bl.a. om frie utdanningsvalg og en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. For arbeidslivet er en veldig viktig arena for framtidas likestilling.

Her er den norske modellen med trepartssamarbeid viktig, både på nasjonalt nivå og med lokal forankring. Bare gjennom et trepartssamarbeid og tegning av samarbeidsavtaler mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndighetene er en forpliktet til å iverksette de mange tiltakene som må gjøres.

En likestillingsavtale kan blant annet inneholde nasjonale mål for reduksjon av deltid. En likestillingsavtale kan også være en oppfølging av program for likestilling i pedagogikk, der ansatte i skoler og barnehager får et kompetanseløft på likestilt pedagogikk og veiledning i hvordan integrere likestilling i pedagogikk og praksis – egentlig bare en oppfølging av likestillingsloven og de lovene de skal følge i dag, men vi trenger systematikk for å få gjennomført det.

Anbefalingene fra Likestillingsutvalget er at de virksomhetene som tegner likestillingsavtaler, skal få tett faglig oppfølging, veiledning og kurs i likestillingsarbeid, samt tilskudd til aktivt likestillingsarbeid. Det er nødvendig og nyttig.

I tillegg har vi en utfordring knyttet til arbeidsmarkedet: at det er kjønnsdelt. Og det er vel så mye på grunn av en kjønnsdelt barndom og at ungdom i for stor grad velger kjønnsstereotype valg av utdanning. Derfor ser vi med spenning på forslaget om likestillingsstipend innen utdanning som forhåpentligvis kan bidra til å redusere kjønnsskillet i mange utdanninger og yrkesfag. Sammen med en bevissthet i pedagogikken og bedret rådgivningstjeneste i ungdoms- og videregående skole kan ungdom få mulighet til å ta frie og reelle valg av utdanning. Og det er en frihet som veier mye tyngre enn retten til å velge spansk ost framfor norsk matproduksjon.

NOUen Politikk for likestilling har gitt oss som politikere god virkelighetsbeskrivelse og klare råd, jeg venter med glede på den gode stortingsmeldinga som Likestillingsministeren vår skal legge fram i løpet av våren.

Frøydis Sund er SV-politiker og vara til Stortinget. Jobber til daglig som rådgiver ved Likestillingssenteret og studerer master i moderne forvaltning ved Høgskolen i Lillehammer.

Bilde 1: Overlevering av NOUen av BLD (CC BY-NC 2.0).

Bilde 2: Hege Skjeie og Inga Marte Thorkildsen svarte på spørsmål fra pressen av BLD (CC BY-NC 2.0).

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

2 Comments

 1. Nok en gang snakker vi om likestilling på områder hvor vi skal tvinge likestillingen frem. Jeg har fått en aha opplevelse når det kommer til likestilling og hva det egentlig bør handle om, nemlig likeverd! Er det ikke viktigere at kjønnene får lik verdi? At vi kvinner blir sett på som like verdifulle selv om vi velger andre yrker enn menn må jo være poeget??
   
  http://anehagen.com/2012/10/20/hvorfor-menn-bor-laere-seg-a-vaske-trusene-sine-selv/

 2. Torstein 22/10/2012

  Det er vanskelig å snakke om likeverd for disse jentene, for da må de innrømme at det skjer noe med en ganske stor andel menn, nemlig at de ikke får mulighetene til det du skriver om i det hele tatt.
  http://www.klikk.no/foreldre/article747473.ece
   
  Så får du se hva de mener om det å lære seg sjekking, og hvor mye de har satt seg inn i det før de uttaler seg.
  https://maddam.no/2012/08/puaenes-verden/