Energi som likestilling

Kjønnet energipolitikk gir kvinner kunnskap og makt over egne liv.

Energispørsmål er tett knyttet til kjønn, ettersom kvinner oftest har ansvar for matlaging og brensel. Lange veier med tunge bører gir alvorlige helseplager på muskler og skjelett, samtidig som kvinnene er utsatt for vold og farer på veien. Bruk av tradisjonell brensel til å lage mat gir så farlig innendørs forurensing at den tar flere liv enn malaria. Mangel på lys gir også mindre tid til utdannelse, og mindre tid til å veve, sy, prosessere jordbruksvarer eller lignende til salg. Ikke minst stjeler energiansvaret tid som mange kvinner kunne brukt til å mobilisere for å bedre egen hverdag.

Bruk av tradisjonell brensel til å lage mat gir så farlig innendørs forurensing at den tar flere liv enn malaria.

Soldreven selvhjelp
Kvinner på landsbygda i Jharkhand i India har tradisjonelt sett hatt få muligheter til å skaffe seg egen inntekt eller til selv å kunne planlegge egen eller sine barns utvikling. Tilgang til solenergi har åpnet opp nye muligheter for disse kvinnene. Gjennom hjelp fra det norskeide solenergiselskapet Scatec AS og den indiske organisasjonen Pradan har det blitt etablert spesielle soldrevne sentre for spinning av silketråd. På disse sentrene er spinningen profesjonalisert og effektivisert slik at kvinnene kan selge silkegarnet på markedet i India. Sammen med Pradan har kvinnene også dannet et eget selskap som bindeledd mot markedet. Dette gir dem en inntekt på 1000-3000 Rupees i måneden avhengig av hvor mye tid de har til å spinne.

Port til likestilling
Selv om kvinnenes ansvar for barn og hjem setter store begrensninger, føler flere av kvinnene stolthet over å kunne ha en slik jobb og de har penger både til sparing for fremtiden, familiens utgifter og til personlige ting som sari. Solcelledrevet silkespinning er også en innfallsvinkel til likestilling: Pradan forsøker også å bygge motivasjon for lokalpolitisk deltagelse og for å løse sosiale problemer i organiserte rådsmøter. For eksempel organiserte kvinnene selv et møte hvor de konfronterte en mann som har begått seksuell trakassering i landsbyen, og en bot ble fastsatt for hans oppførsel.

Ny respekt for damene
I Afghanistan er også den tradisjonelle kvinnerollen knyttet til ekteskapet, morsrollen og plikter i hjemmet. Et prosjekt iverksatt av Kirkens Nødhjelp i 2005 trente opp kvinnelige ingeniører til å reparere solcellepanel, som forsynte mange avsidesliggende landsbyer med lys og elektrisitet. Solenergiprosjektet var dermed med på å gi kvinner muligheten til å utfordre den tradisjonelle kvinnerollen, og ga kvinnene direkte politisk innflytelse på landsbyens utvikling. Menn i landsbyene fortalte at de hadde endret synet på kvinners evner etter å ha erfart de kvinnelige solingeniørenes dyktighet.

Solenergiprosjektet var dermed med på å gi kvinner muligheten til å utfordre den tradisjonelle kvinnerollen, og ga kvinnene direkte politisk innflytelse på landsbyens utvikling.

Flere timer i døgnet
Flere av familiene i Afghanistan hadde også doblet inntekten sin etter at solenergien ga dem tilgang på lys på kveldstid. Døgnet hadde fått flere timer hvor man kunne jobbe, og mye av tiden ble brukt til teppeveving og utdannelse for kvinner og barn.

Kjønn inn i bistandspolitikken
Solskinnshistoriene fra Afghanistan og India viser at tilgang på energi kan gi muligheter for likestilling. Disse prosjektene anerkjenner at tilgang til energi ikke er kjønnsnøytralt. I gode bistandsprosjekter må kjønnsperspektivet være med fra starten.

Karina Standal (f. 1977) er stipendiat i samfunnsgeografi ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo (UiO), og reiser for tiden i India for å undersøke hvordan å ta i bruk solenergi i utviklingsprosjekter som påvirker kvinners hverdag.

Om forfatteren

Gjesteblogger

Gjesteblogger

Hvis du vil være gjesteblogger for Maddam, send en mail til hei@maddam.no. Få med hva du vil skrive om og tre linjer om deg selv.

Visit Website

One Comment

  1. Jo Bakken 17/04/2012

    Interessant artikkel. Det er hevet over en hver tvil at tilgang på energi er blant de viktigste forutsetningene for økonomisk vekst og velstandsøkning. Jeg er imidlertid litt kritisk til at likestillingsperspektivet blir enerådende i fremstillingen av fordelene med forbedret tilgang til energi. Menn er jo like avhengig av rent vann og mat som kvinner, og bedre utdannelse er jo noe som bør komme både menn og kvinner til gode. Om jeg ikke husker helt feil, så viser studier i vestlige land at menn med høyere utdannelse er mer positive til kjønnslikestilling. Således kan bedre utdannelse blant menn bidra til fremme likestilling.